Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

forside-banner-1Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar, og lederen har det daglige.

Bestyrelsen har følgende ansvarsområde:

• Det overordnede pædagogiske ansvar
• Det økonomiske ansvar
• Arbejdsgiveransvar
• Bestyrelsen er pædagogisk ansvarlig på den måde, at den skal være med til at fastlægge principper og rammer, som ledelse og personale skal handle efter.
• Bestyrelsen har ansvar for institutionens økonomi og skal sammen med ledelse planlægge det årlige budget.
• Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.
• Bestyrelsen er altid med til at ansætte pædagoger, men kan uddelegere ansættelseskompetencen til ledelse og personale vedrørende ansættelse af rengøringsassistent og vikarer for kortere perioder.
• Bestyrelsen afholder møder en gang om måneden efter behov.
• Ud over ovenstående ansvarsområder beskæftiger bestyrelsen sig med børnehavens hverdag.
• Bestyrelsen deltager i planlægningen af forskellige familiearrangementer og er til stede ved disse arrangementer.
• Bestyrelsen deltager i pædagogiske og praktiske diskussioner, der vedrører hverdagen i børnehaven.
• Bestyrelsen deltager i kurser for bestyrelsesmedlemmer og i kurser sammen med personalet, der har med børnehavens hverdag at gøre.

Vedtægter

Valg af bestyrelse

I følge vedtægterne for Glyngøre Vuggestue og Børnehave består bestyrelsen af seks medlemmer, fem forældre og en medarbejderrepræsentant.

Fem forældre, heraf gerne mindst én fra vuggestuen og mindst én fra børnehaven, vælges til bestyrelsen for en 2-årig periode af og blandt forældre. Hertil vælges 2 forældre, gerne én fra hhv. vuggestue og børnehave, vælges som suppleanter for en 1-årig periode.

En medarbejderrepræsentant vælges af og blandt det fastansatte personale.

Derudover vælges en suppleant for hver afdeling.

Suppleanterne vælges for en 1 årig periode. Forældrerepræsentanterne vælges for en to årig periode.

Bestyrelsen

Valgperiode i parentes

Formand: Malene Rudiger Sørensen (Apr 2018-2020)
Mail bestyrelsen@snothasen.dk

Næstformand: Trine Høgh Mæng (Apr 2018-2020)

Forældrerepræsentanter:

Sabina Husum Tøttrup (Apr 2017-2019)

Jette Bak Futtrup (Apr 2017-19)

Rene Dam Pedersen (Apr 2017-19)

Suppleanter:

Morten Tang (Apr 2018-2019)

Simone Husum  (Apr 2018-2019)

 

Medarbejderrepræsentant

Stedfortræder Hanne Høgedal

Ledelsen

Leder: Anette Bundgaard

Øvrige “faste frivillige” forældre 

Malene Rudiger sidder i Fondsudvalget – Fondsudvalget modtager gerne tips om fonde, som kunne tænkes at støtte en ansøgning fra Glyngøre Vuggestue og Børnehave

Majbritte Johnsen hjælper med gavekassen

Jacob Bonne Guldberg hjælper med IT

Lotte Bodilsen bistår med grafisk layout, lokalt netværk, events mm

Og her til en lang række forældre, der jævnligt hjælper med diverse småopgaver